DATE, Yukinori

DAVIS, Jean Fumika

DAVIS, Noriko Mary

DEAN, Mary Shigeko

DEAN, Sumiyo Sue

DEGUCHI, Misa

DENNIS, Maki

DESHIDA, Fumiko

DESHIDA, Tamako

DESHIMA, Joe

DESHIMA, John Ichio

DESHIMA, Toshio

DESHIMA, Yuriko

DESKINS, Misao Heddy

DOBASHI, Kenji

DOI, Alfred Katsumi

DOI, Denjiro

DOI, Edna Ayako

DOI, Fumiko

DOI, George Mikio

DOI, James Mickey

DOI, Jitsuko

DOI, Joichi

DOI, Kanzi Kenneth

DOI, Kenichi Ken

DOI, Larry Wataru

DOI, Leslie Kiyoshi

DOI, Mae Yaeko

DOI, Manabu

DOI, Miki Mickey Michael

DOI, Minoru Terence

DOI, Misako Shirley

DOI, Nami

DOI, Satoshi Leonard

DOI, Shizue

DOI, Shizue

DOI, Sumiko

DOI, Takao

DOI, Terence Minoru

DOI, Yaeko Pauline

DOI, Yoshiko Mae

DOMAE, Kanae

DOMAE, Toyokazu

DOMAE, Toyokichi

DOMAI, Kisae, Mrs Nobuo

DOMAI, Kugiro

DOMAI, Noboru

DOMAYE, Sadao Stan

DOREY, Lily Yuriko

DYAL, Tamae