HABU, Jinnosuke

HAMA, Hideo

HAMA, Seitaro

HAMA, Tasumatsu

HAMADA, Takino (Shinjiro)

HAMADE, Fujimi Jessie

HAMADE, Hirokazu Harry

HAMADE, Iwaye

HAMADE, Mitsuo

HAMADE, Risuke

HAMADE, Terumi Theresa

HAMADE, Tomeno

HAMANAKA, Hisako

HAMANAKA, Kikuko

HAMANAKA, M.

HAMANAKA, Seichi

HAMANISHI, Hiroichi

HAMASAKI, Hiroshi

HAMASAKI, Kenji

HAMAURA, Kaichiro

HAMAURA, Mrs. Kaichiro

HANAYO, Sora

HANDA, Roy

HARA, Masao

HARADA, Chiyono

HARADA, Itsuko

HARADA, Kintaro

HARADA, Masuhiro

HARADA, Naoichi

HARADA, Teruo

HARADA, Tsuyo

HARADA, Yokaro

HARADA, Yoshio

HARAFUJI, Saichi

HARAGUCHI, Seiichi

HARUTA, Hiroshi

HARUTA, Reiko

HARUTA, Shizue

HARUTA, Toshiharu

HARUTA, Yoshinori

HASEGAWA, Yuriko

HASHIMOTO, Koto

HASHIMOTO, Takaichi

HATANAKA, Harry

HATANAKA, Hisao

HATANAKA, Jitsuye

HATANAKA, Maggie

HATANAKA, Mickey

HATANAKA, Roy H.

HATANAKA, Takayuki

HATANAKA, Thomas

HATANAKA, Thomas Tameto

HATANAKA, Yoshitaka

HATANKA, Shuzo

HATANO, Shizuo

HATTORI, Makoto

HAYANO, Toyozo

HAYASHI, Chu

HAYASHI, Fumei

HAYASHI, Hitomi

HAYASHI, Kaneko

HAYASHI, Kichitaro

HAYASHI, Masa

HAYASHI, Masao

HAYASHI, Saburo

HAYASHI, Saeko

HAYASHIDA, Akuko

HAYASHIDA, Hideo

HAYASHIDA, Katsumi

HAYASHIDA, Kei

HAYASHIDA, Miyo

HAYASHIDA, Miyuko

HAYASHIDA, Sachiko

HAYASHIDA, T.

HAYASHIDA, Tanejiro

HAYASHIDA, Tomio

HENMI, Hiroshi, Bob

HENMI, Tatsu

HENMI, Toyo

HIDAKA, Kunio

HIDE, Riki

HIDE, Yasuda

HIGA, Aiko

HIGA, Seizen

HIGASHI, Aiko

HIGASHI, Chitose

HIGASHI, Haruki

HIGASHI, Hideo

HIGASHI, Kuneo

HIGASHI, Masao

HIGASHI, Natsuyo

HIGASHI, Toshiko

HIGASHI, Yosh

HIGASHI, Yukio

HIGO, Binosuke

HIGO, Emily

HIGO, Fumiko

HIGO, Herb

HIGO, Kiyoji

HIGO, Lily Riyeko

HIGO, Reg

HIGO, Saichiro

HIGUCHI, Yashikozu

HIGUCHI, Yoshio

HIKIDA, Tonejiro

HIKITA, Tatsuya

HINATSU, Yoshinori

HIRAHARA, Momiye

HIRAI, Kyushiro

HIRAI, Saburo

HIRAKIDA, Akira

HIRAKIDA, Chiyoko

HIRAKIDA, Chiyoko

HIRAKIDA, Hagino

HIRAKIDA, Setsuko

HIRAMATSU, O.

HIRAMATSU, Toyoshi

HIRANO, Hisaye Martha

HIRANO, Keichiro Thomas

HIRANO, Koma Elizabeth

HIRANO, Sugimatsu Noah

HIRANO, Tsuyoshi Paul

HIRANO, Yuriko Ruth

HIRAOKA, Heijiro

HIRAOKA, Kiso

HIRAOKA, Kiyoshi

HIRAOKA, Sumiko

HIRATA, Minoru

HIROKADO, Tsunekichi

HIROTA, Sannemon

HIROTSU, Kazuyoshi

HIZAKA, Shigeo

HOITA, Gladys

HOITA, Gordon

HOITA, Irene

HOITA, Mary

HOITA, Misao

HOITA, Rikuzo

HOJO, Chizuye

HOMMA, Kay

HONDA, Ikumatsu

HONDA, Mrs. K.

HONKAWA, Isamu

HONKAWA, Kise

HONKAWA, Yoshio

HORI , Zenichi

HORI, Eizo

HORI, Sumiyo

HORI, Tatsuo

HORI, Toshio

HORI, Yonezo

HORIBE, Hyogoro

HORII, Tsamu

HORISAKI, Fusakichi

HORITA, Matao

HOSHINO, Akio

HOSHINO, Akio

HOSHINO, George

HOSHINO, Masutaro

HOSHINO, Miki

HOSHINO, Yoshiko

HOSOKAWA, Akira

HOSOKAWA, Chizuko

HOSOKAWA, Katsuko

HOSOKAWA, Matsuyo

HOSOKAWA, Yoichiro

HOSOKUAWA, Jiro

HOSOKUAWA, Kazuo

HOTTA, Ei

HOTTA, Henry

HOTTA, Kei

HOTTA, Mary

HOYANO, Toyozo

HYODO, Hideichi