CAMPEAU, Bernice Tomeyo

CAPARINI, Masako Margaret

CARON, Florence Kikuko

CELLA, Rosie Mieko

CHANGE, Asako

CHIBA, Kiyoaki Casey

CHIBA, Kiyoto

CHIBA, Sanji

CHIHARA, Jean Tsuruko

CHO, Joyce Etsuko

CHRISTIE, Reiko

CHRISTOPHER, Tomoko

CHU, Toshiko

CHUNG, Chiyeko

CLARK, Margaret Nobuko

CLARK, Michiko Joan

CLARK, Ritsuko

COLLINS, Choko Grace

CONWAY, Asako

COOPER, Donna Kazue

CORNELL, Mary

CREECH, Thelma Taeko

CROWE-SWORDS, Ellen Tamayo

CUPP, Midori