GAMBLIN, Kimiye

GEHRIG, Mineyo

GELLENY, Constance Midori

GIAGOS, Lala Kiyoma

GIBSON, Lily Yasue

GILLETT, Yoko

GIRARD, Doris Marie

GODO, Ichimatsu

GOODWIN, Thomas Yoshiro

GOROMARU, Susumu

GOROMARU, Takeshi

GORRIE, Diane Harumi

GORYO, Yoshinori

GOTO, Banjiro

GOTO, Fuki

GOTO, Jean Hatsue

GOTO, Kaoru

GOTO, Keiko

GOTO, Kikugi

GOTO, Kimpei

GOTO, Mitsue

GOTO, Mitsuo

GOTO, Mitsuo

GOTO, Noriko

GOTO, Sadako

GOTO, Shizuka

GOTO, Shizuke

GOTO, Shizuko

GOTO, Take

GOTO, Teruko

GOTO, Tokiyo

GOTO, Tokiyo

GOTO, Tom Tamotsu

GOTO, Tomoji

GOTO, Tomotsu

GOTO, Toruko

GOTO, Yoshio

GOTOU, Chizuko

GOTWALT, Agnes Fumiye

GRANT, Kimiko

GRAY, Mary Takako

GRIGNON, Mable Miyoko

GYOBA, Chiyeko Joyce

GYOBA, Hiroko

GYOBA, Irzaburo

GYOBA, Masami

GYOBA, Take

GYOBA, Toshinori

GYOTOKU, Clayton Muri Morikuni

GYOTOKU, Fumiye

GYOTOKU, Joe Unta

GYOTOKU, Mary Fumie

GYOTOKU, Morikuni