ICHIKAWA, M.

ICHISATO, Sadaichi

ICHIYEN, Kazuo

IDE, Miss S.

IDE, Mrs. M.

IDETA, Noye

IDETA, Tomizo

IGASHIRA, Takashi

IIDA, Kii

IIMAMOTO, Kunitaro

IINUMA, Chusaburo

IINUMA, Tadahiko

IKEBUCHI, Eikichi

IKEBUCHI, Fusae

IKEBUCHI, Sumie

IKEDA, Isamu

IKEDA, K.

IKEDA, Kame

IKEDA, Kisuke

IKEDA, Mitsu

IKEDA, Sachiyo

IKEDA, T.

IKEDA, Tadotoshi

IKEDA, Takeshi

IKEDA, Tamae

IKEDA, Tatsugoro

IKEDA, Teruhiko

IKEDA, Terumi

IKEDA, Torakichi

IKEDA, Tsunetsugu

IKEDA, Tsunetsugu

IKEGAMI, Mitsuko

IKEGAMI, Sanjiro

IKENO, Kasaburo Lawrence

IKUTA, Kikumatsu

IKUTA, Kirjoichiia

IMADA, Yoshitaro

IMAGANA, Iwajuro

IMAGAWA, Iwajiro

IMAI, Sakaye

IMAI, Tsune

IMAMOTO, Hideo

IMAMOTO, Kazuo

IMAMOTO, Mitsuru

IMAMOTO, Sawa

IMAMOTO, Shimeo

IMAMOTO, Tomoma

IMAMOTO, Yaeko

IMAMURA, Tsuruo

INABA, Kumakichi

INABA, Naojiro

INABA, Umejiro

INAMOTO, Hideo

INAMOTO, Otomatsu

INAMOTO, Toshio

INOUYE, Ei

INOUYE, Ichiji

INOUYE, Jokichi

INOUYE, Josuke

INOUYE, Keiko

INOUYE, Kenji

INOUYE, Kinuko

INOUYE, Kozo

INOUYE, Masakichi

INOUYE, Masaru

INOUYE, Michio Ron

INOUYE, Mitsuya

INOUYE, Moto (Yasaburo)

INOUYE, S.

INOUYE, Saiji

INOUYE, Sanae

INOUYE, Shoji

INOUYE, Sumiko

INOUYE, Takashi

INOUYE, Takeshi

INOUYE, Tamaki

INOUYE, Teruko

INOUYE, Tomi

INOUYE, Tomojiro

INOUYE, W.

INOUYE, Yoshitomi

IOI, Hide

IOI, S.

IRIE, Siehachi

ISAO, Isogai

ISHIBASHI, Marato

ISHIHARA, Masao

ISHIHARA, Maso

ISHII, Hideo

ISHII, Hideo

ISHII, Kohachiro

ISHII, Masao

ISHIKAWA, Isamu

ISHIKAWA, Shozo

ISHIZUMA, Magoe

ISHIZUMI , Magoe

ISOBE, Yoshio

ISOSHIMA, Y.

ISOWA, Kenichi

ISOWA, Masaji

ISOZAKI, Toyozo

ISUJUICHI, Hiroshi

ITO, Eichi Ken

ITO, Grace

ITO, Harue Helen

ITO, Haruko

ITO, Hatsue

ITO, Heizaburo

ITO, Heizo

ITO, Hide

ITO, Isamu

ITO, Kazuhiro

ITO, Kazumi Jerry

ITO, Keiko

ITO, Masako

ITO, Masuo

ITO, Minoru

ITO, Mitsuye

ITO, Nakazo

ITO, Noburu

ITO, Shigeru

ITO, Shizuma

ITO, Suzukuo

ITO, Taeko

ITO, Tomoko

ITO, Yasuko

ITONAGA, Mosaku

ITONAGA, Mosaku

IWABUCHI, Chitagoro

IWAI, Toshio

IWAKI, Keikichi

IWAMOTO, Harry

IWANAKA, Kenji

IWANAKA, Motoi

IWASAKI, Fuku

IWASAKI, Hideko Eileen

IWASAKI, Kinnosuke

IWASAKI, Mitsuko

IWASAKI, Setsuko Iris

IWASAKI, Torao Ray

IWASAKI, Torazo

IWASAKI, Tsuruko Sherry

IWASE, Toshio

IWATA, Tetsuo

IWATA, Tozo

IZAWA, Seiichi

IZUMI, Chiyoko